������ Vogel Lowara. ��� SH� - SHS - SHF���������������, ��������������, �������������������� ������, ��������� �� �������������� ����� DIN 1.4404 �� ����� �N 733 � ���� ��������� ����������: �������� SHE, ���� � ������������� ���������� SHS � ���������� SHF.

����������:

�������������� �������, ������������ ������ ���������, ��������� ��������, ����������� � ������������ ���������, �������������� �������, ������������� �������� � �������������� �������� ���������� �������������, ������ ������������ ����������.

 • R DIN25 �o DIN80
 • Q �o 240 �3/�
 • H �o 110 �
 • p �o 12 ���o�
 • T -10°� �o +40°�
 • N o� 0,25 �o 75 ���
 • n 2850/1450 ����./���
 • ��������������� ���������:

  ������ ������, ������ ����������, ������ �������, ����� - ����� DIN 1.4404, �������/������������ ����� (��� SHF) - �����.

  ������������ ����������:

  ������ / �������� / ���������� FPM
  ���������� FPM

  ���������:

  ���������� ��� 220-240 �
  ���������� ��� 380-415 �
  ����� ��������: F
  ������� ������: IP55

  ����������� ������ ���������� - �� ������. ���� �������� ������ ���X!

  © 1994-2007 ��� ������-���������������� ����������� "������" �. ������
  ���./����: +7 846 998 29 74